Български министър-председатели

Антон Козарев

Един мандат на българските министър-председатели се равнява на 4 години. Ако през този период от време даденият министър-председател се откаже от позицията си, то президентът назначава служебен такъв, който да изпълнява тази роля до следващите назначени избори.

Времева линия

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started