Български министър-председатели

Антон Козарев

Един мандат на българските министър-председатели се равнява на 4 години. Ако през този период от време даденият министър-председател се откаже от позицията си, то президентът назначава служебен такъв, който да изпълнява тази роля до следващите назначени избори.

Времева линия

Create your website for free!